Les ethnies chinoises en 2010

chiffres du recensement de 2012 (www.stats.gov.cn)

 

La population chinoise de 2010 a été évaluée au rencensement de 2012 à 1,332 milliard d'individus (hors Taiwan).
Elle se compose de 56 ethnies reconnues *, se distinguant par leur langue, culture, implantation géographique et même caractéristiques physiques. L'ethnie majoritaire, l'ethnie Han (91.6%) est elle-même quelque peu hétérogène (tels les Hakka du Fujian).

Achang
Bai
Bonan
Bouyei
Bulang
Coréen
Dai
Daur
De'ang
Derung
Dong
Dongxiang
Ewenki
Gaoshan
Gelao
Gin
Han
Hani
Hezhen
Hui
Jingpo
Jino
Kazak
Kirghiz
Lahu
Lhoba
Li
Lisu
Mandchou
Maonan
Miao (Hmong)
Monba
Mongol
Mulan
Naxi
Nu
Oroqen
Ouïgour
Ouzbek
Pumi
Qiang
Russe
Salar
She
Sui
Tadjik
Tatar
Tibetain
Tu
Tujia
Wa
Xibe
Yao
Yi
Yugur
Zhuang

 

Ethnies (Zú)   Population
Régions d'habitat dominant
Han

汉族 HànZú 1.220.844.520

 Partout dans le pays

Zhuang

壮族 ZhuàngZú 16.926.381

 Guangxi, Yunnan, Guangdong, Guizhou

Hui
(musulmans)

回族 HuíZú 10.586.087

 Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Hebei, Beijing, Mongolie,Tibetain

Mandchou

满族 MǎnZú 10.387.958

 Ningxia, Gansu, Henan, Xinjiang, Qinghai, Yunnan, Hebei, Shandong, Anhui,  Liaoning,Beijing, Mongolie, Heilongjiang, Tianjin, Jilin, Shaanxi

Ouïgour

维吾尔族WéiwúěrZú 10.069.346

 Guizhou, Yunnan, Hunan, Guangxi, Sichuan, Guangdong, Hubei

Miao (hmong)

苗族 MiáoZú 9.426.007

 Xinjiang, Hunan

Yi

彝族 YíZú 8.714.393

 Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi

Tujia

土家族 TǔjiāZú 8.353.912  Qinghai, Gansu, Hunan, Hubei, Sichuan, Guizhou
Tibétain

藏族 ZàngZú 6.282.187

 Tibet, Sichuan, Qinghai, Gansu, Yunnan

Mongol

蒙古族 MěnggǔZú 5.981.840

 Mongolie, Xinjiang, Liaoning, Jilin,  Heilongjiang, Qinghai, Hebei, Henan,
 Gansu, Yunnan

Dong

侗族 DòngZú 2.879.974

 Guizhou, Hunan, Guangxi

Bouyei

布依族 BùyīZú 2.870.034

 Guizhou

Yao

 瑶族 YáoZú 2.796.003

 Guangxi, Hunan, Yunnan, Guangdong, Guizhou

Bai

白族 BáiZú 1.933.510

 Yunnan, Hunan

Coréen

朝鲜族 CháoxiǎnZú 1.830.929

 Jilin, Heilongjiang, Liaoning, Mongolie  intérieure

Hani

哈尼族 HāníZú 1.660.932

 Yunnan

Li

黎族 LíZú 1.463.064  Guangdong
Kazak

哈萨克族 HāsàkèZú 1.462.588

 Xinjiang, Gansu

Dai

傣族 DǎiZú 1.261.311

 Yunnan

She

畲族 ShēZú 708.651

 Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong

Lisu

傈僳族 LìsùZú 702.839

 Yunnan, Sichuan

Dongxiang

东乡族 DōngxiāngZú 621.500  Gansu, Xinjiang
Gelao

仡佬族 GēlǎoZú 550.746

 Guizhou, Guangxi

Lahu

拉祜族 LāhùZú 485.966

 Yunnan

Wa

佤族 WǎZú 429.709

 Yunnan

Sui

水族 ShuǐZú 411.847

 Guizhou, Guangxi

Naxi

纳西族 NàxīZú 326.295

 Yunnan, Sichuan

Qiang

羌族 QiāngZú 309.576

 Sichuan

Tu

土族 TǔZú 289.565

 Qinghai, Gansu

Mulan

仫佬族 MùlǎoZú 216.257

 Guangxi

Xibe

锡伯族 XíbóZú 190.481

 Xinjiang, Liaoning, Jilin

Kirghiz

柯尔克孜族 KēěrkèzīZú 186.708

 Xinjiang

Jingpo

景颇族 JǐngpōZú 147.828

 Yunnan

Daur

达斡尔族 DáwòěrZú 131.992

 Mongolie Intérieure, Heilongjiang, Xinjiang

Salar

撒拉族 SǎláZú 130.607  Qinghai, Gansu
Bulang

布朗族 BùlǎngZú 119.639

 Yunnan

Maonan

毛南族 MàonánZú 101.192

 Guangxi

Tadjik

塔吉克族 TǎjíkèZú 51.069

 Xinjiang

Pumi

普米族 PǔmǐZú 42.861

 Yunnan

Achang

阿昌族 ĀchāngZú 39.555  Yunnan
Nu

怒族 NùZú 37.523  Yunnan
Ewenki

鄂温克族ÈwēnkèZú 30.875

 Mongolie Intérieure, Heilongjiang

Gin

京族 JīngZú 28.199

 Guangxi

Jino

基诺族 JīnuòZú 23.143  Yunnan
De'ang

德昂族 DéángZú 20.556

 Yunnan

Bonan

保安族 BǎoānZú 20.074  Gansu
Russe

俄罗斯族 ÉluōsīZú 15.393  Xinjiang
Yugur

裕固族 YùgùZú 14.378  Gansu
Ouzbek

乌孜别克族WūzībiékèZú 10.569

 Xinjiang

Monba

门巴族 MénbāZú 10.561

 Tibet

Oroqen

鄂伦春族 ÈlúnchūnZú 8.659

 Mongolie Intérieure, Heilongjiang

Derung

独龙族 DúlóngZú 6.930

 Yunnan

Hezhen

赫哲族 HèzhéZú 5.354

 Heilongjiang

Gaoshan

高山族 GāoshānZú 4.009

 Taiwan, Fujian

Lhoba 珞巴族 LuòbāZú 3.682

 Tibet

Tatar 塔塔尔族 TǎtǎěrZú 3.556

 Xinjiang

Mosuo (摩梭人), Lai (萊人),
Gejia (革家人), Khmu (克木人),
Mang (芒人), Kucong (苦聪人),
Tuvans (图瓦人), Deng (僜人),
Shan (掸族), Sherpa (夏尔巴人)
640.100 * minorités non reconnues
officiellement et comptées
dans d'autres groupes ethniques